Trang chủ : bieu-cuoc-dich-vu-th Home
 

 Danh mục

 

 

 Chứng khoán

 
 

 Liên kết website

 

 Số người online:

 

 Biểu cước dịch vụ - Ngành hàng tổng hợp

 
​​​

TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN KCN           CỘNG HÒA XÃ HÔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  CÔNG TY CP CẢNG ĐỒNG NAI                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       Số:……………/QĐ-TGĐ

Đồng Nai, ngày     tháng       năm 2013

 

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐỒNG NAI

 

- Căn cứ Luật Gia năm 2012 của nước CHXHCN Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Cảng Đồng Nai;

- Căn cứ Quyền hạn và nhiệm vụ của Tổng giám Đốc Công ty CP Cảng Đồng Nai;

- Để đảm bảo sự cân bằng giữa cước phí cảng biển hiện hành và sự biến động giá của nhiên liệu, vật tư, nguyên liệu;

- Căn cứ tình hình cụ thể của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

ĐIỀU I:   Nay ban hành kèm theo Quyết định này Bảng giá Dịch vụ Cảng Biển Cảng Đồng Nai, bao gồm: Bảng giá dịch vụ Cảng Long Bình Tân; Cảng Gò Dầu thuộc Công ty CP Cảng Đồng Nai thanh toán bằng tiền Đồng Việt Nam.

ĐIỀU II:   Bảng giá được áp dụng đối với các đối tượng:

-    Các chủ phương tiện trong nước vận chuyển hàng hóa giữa các cảng biển Việt Nam.

-    Các chủ hàng thuộc các thành phần kinh tế trong nước có hàng hóa vận chuyển giữa các cảng biển Việt Nam, hàng hóa xuất nhập khẩu thông qua cảng mà các dịch vụ do chủ hàng trong nước chịu trách nhiệm thanh toán cước phí.

ĐIỀU III:  Các phòng/ban chức năng có nhiệm vụ thông báo cho các chủ hàng, chủ tàu và các đơn vị có liên quan, để việc thanh toán được kịp thời. Các cảng thực hiện các dịch vụ căn cứ Quyết định này để thu cước cho đúng và chính xác.

ĐIỀU IV:  Bảng giá kèm theo Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/08/2013. Các Quyết định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

                                                                                                                                                                                                                                                CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐỒNG NAI

                                                                                                      TỔNG GIÁM ĐỐC

                                                                                                                 (Đã ký)

 

 

                                                                                                 NGUYỄN THỊ BẠCH MAI

Nơi nhận:

-         Cục Quản lý giá- BTC (đăng ký);

-         Đại lý Hàng Hải; Hãng tàu & khách hàng;

-         Ban Tổng Giám Đốc;

-         GĐ Cảng Gò Dầu; P. KT Container;

-         P.KD; P. TC-KT;

-         Lưu VT;


Tải biểu cước dịch vụ tại đây.
 

 Thông báo

 
 

 các hãng tàu

 
 

 công ty liên kết

 

Thông tin khai thác

 

 CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN CỦA TỔNG CÔNG TY SONADEZI

 
Lên đầu trang
ĐĂNG NHẬP