Trang chủ : Cầu bến Home
 

 menu

 

 

 stock

 
 

 website links

 

 Online:

 

 Berths

 


No.

Name of Wharf

Deadweight

Length (m)

Deep level (m)

Long Binh Tan Port

1

Whalf No.3

5.000

124

7,5

2

Whalf No.2 (expanded)

5.000

72

5,8

3.000

48

7,0

Go Dau Port

1

Whalf No.1 - GDA

5.000

30

5,9

2

Whalf No.3 (expanded) - GDA

30.000

220

9,5

3

Whalf No.1 – GDB

6.500

58

9,1

4

Whalf No.2 – GDB

12.000

120

11,1

5

Whalf No.3 – GDB

30.000

104

12,0

6

Whalf No.4 – GDB

30.000

250

12,2

 

Total

 

1.026

 

 ​

 

 notice

 
 

 shipping lines

 
 

 company links

 
 

 CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN CỦA TỔNG CÔNG TY SONADEZI

 
Back to top
ĐĂNG NHẬP