Trang chủ : xếp dỡ Home
 

 menu

 

 

 stock

 
 

 website links

 

 Online:

 

 General cargoes - Loading/Unloading

 

CAPACITY OF HANDLING GENERAL CARGO

(According to Decision No.76/QĐ-CĐN dated 30/01/2013)

No.

Kind of Cargo

Equipment

Capacity (ton/ship/day)

1 shift

2 shift

3 shift

4 shift

1

Bulk cargo

Truck <=> Ship

500

1000

1500

2000

2

Bag

Truck <=> Ship

240

480

720

960

3

Pole

Truck <=> Ship

450

900

1350

1800

4

Box

Truck <=> Ship

470

940

1410

1880

5

Stone 10*40

Truck <=> Ship

250

500

750

1000

6

Ceramic

Truck <=> Ship

250

500

750

1000

7

Clay/plastic

Truck <=> Ship

200

400

600

800

8

Jumbo bag

Truck <=> Ship

500

1000

1500

2000

9

Others

Truck <=> Ship

150

300

450

600

 ​

 

 notice

 
 

 shipping lines

 
 

 company links

 
 

 CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN CỦA TỔNG CÔNG TY SONADEZI

 
Back to top
ĐĂNG NHẬP