Trang chủ : Luồng tàu Home
 

 menu

 

 

 stock

 
 

 website links

 

 Online:

 

 Channel

 


•     Long Binh Tan Area

Length: 100km from buoy zero.

Width: 150m

Depth: -4m.

Vessel received: 5.000 DWT

 

•     Go Dau Area

Go Dau A:

Length: 35km from buoy zero.

Width: 90m

Depth: - 7.0m.

Vessel received: 30.000 DWT

 

Go Dau B:

Length: 35km from buoy zero.

Width: 90m

Depth: - 7.0m.

Vessel received: 30.000 DWT

 

 notice

 
 

 shipping lines

 
 

 company links

 
 

 CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN CỦA TỔNG CÔNG TY SONADEZI

 
Back to top
ĐĂNG NHẬP